Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme za Vašu návštevu na našom webe. Berieme ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve nášho webu cítili dobre. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy tohto webu spracovávame v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov č.122/2013 Zb.

Právo na informácie

Na požiadanie Vám  podľa možnosti obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na email: info@lifehouse.beer, kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie ale i v prípade podnetov alebo sťažností. Zodpovedná osoba: Peter Demeš, tel.:+421 908 753 423.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú  webové servery štandartným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Prijímame technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu alebo zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenie sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Používame Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu a na marketingové účely vždy iba v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom  nasleduje len v rámci záväzných predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich aktivitách, produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takých akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli podľa toho údaje zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaväzujeme sa plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate pri rezervácii  sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako zákazníka. Používame ich k realizácii rezervácie.